FM LOGO
 
 
Wirsha
ውርሻ
ዕላማ መደብ ውርሻ ሓዱሽ ወለዶ ብዛዕባ ሕሉፍን ኣገዳስቲ ፍፃመታት ዓዱን ክፈልጥ፣ ፈሊጡ ታሪኹ ክዕቅብ፣ ካብቲ ሕሉፍ ክማሃርን ንምግባር'ዩ፡፡ ስለዝኾነ ታሪኽ ኣያታትናን ኣሓትናን ኣሕዋትናን ብውርሻ ኣቢልና ንሰማዓዮ፣ ንሳተፈሉ፣ ንሕተተሉ፣ ንመያየጠሉ፡፡

SoundTrack15 ጥቅምቲ 2009 ዓ.ም.

SoundTrack 14 ሕዳር 2008 ዓ.ም.

SoundTrack 07 ሕዳር 2008 ዓ.ም.

SoundTrack 23 ጥቅምቲ 2008 ዓ.ም.

SoundTrack16 ጥቅምቲ 2008 ዓ.ም.

SoundTrack 09 ጥቅምቲ 2008 ዓ.ም.

SoundTrack 02 ጥቅምቲ 2008 ዓ.ም.

SoundTrack 18 መስከረም 2008 ዓ.ም.

SoundTrack 11 መስከረም 2008 ዓ.ም.

SoundTrack 04 መስከረም 2008 ዓ.ም.

SoundTrack03 ጳጉሜን 2007 ዓ.ም.

SoundTrack12 ነሓሰ 2007 ዓ.ም.

SoundTrack05 ነሓሰ 2007 ዓ.ም.

SoundTrack21 ሓምለ 2007 ዓ.ም.

SoundTrack07 ሓምለ 2007 ዓ.ም.

SoundTrack30 ሰነ 2007 ዓ.ም.

SoundTrack23 ሰነ 2007 ዓ.ም.

SoundTrack16 ሰነ 2007 ዓ.ም.

SoundTrack09 ሰነ 2007 ዓ.ም.

SoundTrack02 ሰነ 2007 ዓ.ም.

SoundTrack25 ግንቦት 2007 ዓ.ም.

SoundTrack11 ግንቦት 2007 ዓ.ም.

SoundTrack04 ግንቦት 2007 ዓ.ም.

SoundTrack27 ሚያዝያ 2007 ዓ.ም.

SoundTrack20 ሚያዝያ 2007 ዓ.ም.

SoundTrack13 ሚያዝያ 2007 ዓ.ም.

SoundTrack 06 ሚያዝያ 2007 ዓ.ም.

SoundTrack 29 መጋቢት 2007 ዓ.ም.

SoundTrack 22 መጋቢት 2007 ዓ.ም.

SoundTrack 15 መጋቢት 2007 ዓ.ም.

SoundTrack 08 መጋቢት 2007 ዓ.ም.

SoundTrack 01 መጋቢት 2007 ዓ.ም.

SoundTrack 26 ጥሪ 2007 ዓ.ም.

SoundTrack 19 ጥሪ 2007 ዓ.ም.

SoundTrack 21 ታሕሳስ 2007 ዓ.ም.

SoundTrack09 ሕዳር 2007 ዓ.ም.

SoundTrack02 ሕዳር 2007 ዓ.ም.

SoundTrack18 ጥቅምቲ 2007 ዓ.ም.

SoundTrack27 መስከረም 2007 ዓ.ም.

SoundTrack20 መስከረም 2007 ዓ.ም.

SoundTrack13 መስከረም 2007 ዓ.ም.

SoundTrack06 መስከረም 2007 ዓ.ም.

SoundTrack04 ጳጉሜን 2006 ዓ.ም.

SoundTrack27 ነሓሰ 2006 ዓ.ም.

SoundTrack20 ነሓሰ 2006 ዓ.ም.

SoundTrack13 ነሓሰ 2006 ዓ.ም.

SoundTrack15 ሓምለ 2006 ዓ.ም.

SoundTrack08 ሓምለ 2006 ዓ.ም.

SoundTrack17 ሰነ 2006 ዓ.ም.

SoundTrack10 ሰነ 2006 ዓ.ም.

SoundTrack03 ሰነ 2006 ዓ.ም.

SoundTrack26 ግንቦት 2006 ዓ.ም.

SoundTrack12 ግንቦት 2006 ዓ.ም.

SoundTrack28 ሚያዝያ 2006 ዓ.ም.

SoundTrack21 ሚያዝያ 2006 ዓ.ም.

SoundTrack30 መጋቢት 2006 ዓ.ም.

SoundTrack16 መጋቢት 2006 ዓ.ም.

SoundTrack09 መጋቢት 2006 ዓ.ም.

SoundTrack25 ለካቲት 2006 ዓ.ም.

SoundTrack18 ለካቲት 2006 ዓ.ም.

SoundTrack20 ጥሪ 2006 ዓ.ም.

SoundTrack13 ጥሪ 2006 ዓ.ም.

SoundTrack06 ጥሪ 2006 ዓ.ም.

SoundTrack15 ታሕሳስ 2006 ዓ.ም.

SoundTrack08 ታሕሳስ 2006 ዓ.ም.

SoundTrack01 ታሕሳስ 2006 ዓ.ም.

SoundTrack10 ሕዳር 2006 ዓ.ም.

SoundTrack03 ሕዳር 2006 ዓ.ም.

SoundTrack20 ጥቅምቲ 2006 ዓ.ም.

SoundTrack13 ጥቅምቲ 2006 ዓ.ም.

SoundTrack06 ጥቅምቲ 2006 ዓ.ም.

SoundTrack29 መስከረም 2006 ዓ.ም.

SoundTrack22 መስከረም 2006 ዓ.ም.

SoundTrack15 መስከረም 2006 ዓ.ም.

SoundTrack08 መስከረም 2006 ዓ.ም.

SoundTrack29 ነሓሰ 2005 ዓ.ም.

SoundTrack08 ነሓሰ 2005 ዓ.ም.

SoundTrack01 ነሓሰ 2005 ዓ.ም.

SoundTrack24 ሓምለ 2005 ዓ.ም.

SoundTrack17 ሓምለ 2005 ዓ.ም.

SoundTrack10 ሓምለ 2005 ዓ.ም.

SoundTrack03 ሓምለ 2005 ዓ.ም.

SoundTrack26 ሰነ 2005 ዓ.ም.

SoundTrack12 ሰነ 2005 ዓ.ም.

SoundTrack28 ግንቦት 2005 ዓ.ም.

SoundTrack21 ግንቦት 2005 ዓ.ም.

SoundTrack14 ግንቦት 2005 ዓ.ም.

SoundTrack07 ግንቦት 2005 ዓ.ም.

SoundTrack30 ሚያዝያ 2005 ዓ.ም.

SoundTrack23 ሚያዝያ 2005 ዓ.ም.

SoundTrack09 ሚያዝያ 2005 ዓ.ም.

SoundTrack02 ሚያዝያ 2005 ዓ.ም.

SoundTrack25 መጋቢት 2005 ዓ.ም.

SoundTrack18 መጋቢት 2005 ዓ.ም.

SoundTrack11 መጋቢት 2005 ዓ.ም.

SoundTrack04 መጋቢት 2005 ዓ.ም.

SoundTrack13 ለካቲት 2005 ዓ.ም.

SoundTrack06 ለካቲት 2005 ዓ.ም.

SoundTrack29 ጥሪ 2005 ዓ.ም.

SoundTrack22 ጥሪ 2005 ዓ.ም.

 

SoundTrack08 ጥሪ 2005 ዓ.ም.

SoundTrack01 ጥሪ 2005 ዓ.ም.

SoundTrack17 ታሕሳስ 2005 ዓ.ም.

SoundTrack03 ታሕሳስ 2005 ዓ.ም.

SoundTrack26 ሕዳር 2005 ዓ.ም.

SoundTrack19 ሕዳር 2005 ዓ.ም.

SoundTrack12 ሕዳር 2005 ዓ.ም.

SoundTrack05 ሕዳር 2005 ዓ.ም.

SoundTrack28 ጥቅምቲ 2005 ዓ.ም.

SoundTrack21 ጥቅምቲ 2005 ዓ.ም.

SoundTrack07 ጥቅምቲ 2005 ዓ.ም.

SoundTrack30 መስከረም 2005 ዓ.ም.

SoundTrack23 መስከረም 2005 ዓ.ም.

SoundTrack16 መስከረም 2005 ዓ.ም.

SoundTrack09 መስከረም 2005 ዓ.ም.

SoundTrack02 መስከረም 2005 ዓ.ም.

SoundTrack02 ጳጉሜን 2004 ዓ.ም.

SoundTrack09 ነሓሰ 2004 ዓ.ም.

SoundTrack02 ነሓሰ 2004 ዓ.ም.

SoundTrack25 ሓምለ 2004 ዓ.ም.

SoundTrack18 ሓምለ 2004 ዓ.ም.

SoundTrack11 ሓምለ 2004 ዓ.ም.

SoundTrack27 ሰነ 2004 ዓ.ም.

SoundTrack20 ሰነ 2004 ዓ.ም.

SoundTrack13 ሰነ 2004 ዓ.ም.

SoundTrack06 ሰነ 2004 ዓ.ም.

SoundTrack29 ግንቦት 2004 ዓ.ም.

SoundTrack22 ግንቦት 2004 ዓ.ም.

SoundTrack08 ግንቦት 2004 ዓ.ም.

SoundTrack01 ግንቦት 2004 ዓ.ም.

SoundTrack24 ሚያዝያ 2004 ዓ.ም.

SoundTrack17 ሚያዝያ 2004 ዓ.ም.

SoundTrack10 ሚያዝያ 2004 ዓ.ም.

SoundTrack03 ሚያዝያ 2004 ዓ.ም.

SoundTrack26 መጋቢት 2004 ዓ.ም.

SoundTrack12 መጋቢት 2004 ዓ.ም.

SoundTrack05 መጋቢት 2004 ዓ.ም.

SoundTrack28 ለካቲት 2004 ዓ.ም.

SoundTrack21 ለካቲት 2004 ዓ.ም.

SoundTrack14 ለካቲት 2004 ዓ.ም.

SoundTrack07 ለካቲት 2004 ዓ.ም.

SoundTrack30 ጥሪ 2004 ዓ.ም.

SoundTrack23 ጥሪ 2004 ዓ.ም.

SoundTrack16 ጥሪ 2004 ዓ.ም.

SoundTrack09 ጥሪ 2004 ዓ.ም.

SoundTrack02 ጥሪ 2004 ዓ.ም.

SoundTrack25 ታሕሳስ 2004 ዓ.ም.

SoundTrack18 ታሕሳስ 2004 ዓ.ም.

SoundTrack11 ታሕሳስ 2004 ዓ.ም.

SoundTrack04 ታሕሳስ 2004 ዓ.ም.

SoundTrack26 ሕዳር 2004 ዓ.ም.

SoundTrack06 ሕዳር 2004 ዓ.ም.

SoundTrack29 ጥቅምቲ 2004 ዓ.ም.

SoundTrack22 ጥቅምቲ 2004 ዓ.ም.

SoundTrack15 ጥቅምቲ 2004 ዓ.ም.

SoundTrack07 ጥቅምቲ 2004 ዓ.ም.

SoundTrack30 መስከረም 2004 ዓ.ም.

SoundTrack23 መስከረም 2004 ዓ.ም.

SoundTrack09 መስከረም 2004 ዓ.ም.

SoundTrack02 ጳጉሜን 2003 ዓ.ም.

SoundTrack24 ነሓሰ 2003 ዓ.ም.

SoundTrack10 ነሓሰ 2003 ዓ.ም.

SoundTrack03 ነሓሰ 2003 ዓ.ም.

SoundTrack19 ሓምለ 2003 ዓ.ም.

SoundTrack12 ሓምለ 2003 ዓ.ም.

SoundTrack05 ሓምለ 2003 ዓ.ም.

SoundTrack28 ሰነ 2003 ዓ.ም.

SoundTrack21 ሰነ 2003 ዓ.ም.

SoundTrack14 ሰነ 2003 ዓ.ም.

SoundTrack07 ሰነ 2003 ዓ.ም.

SoundTrack30 ግንቦት 2003 ዓ.ም.

SoundTrack23 ግንቦት 2003 ዓ.ም.

SoundTrack16 ግንቦት 2003 ዓ.ም.

SoundTrack09 ግንቦት 2003 ዓ.ም.

SoundTrack02 ግንቦት 2003 ዓ.ም.

SoundTrack25 ሚያዝያ 2003 ዓ.ም.

SoundTrack18 ሚያዝያ 2003 ዓ.ም.

SoundTrack11 ሚያዝያ 2003 ዓ.ም.

SoundTrack04 ሚያዝያ 2003 ዓ.ም.

SoundTrack27 መጋቢት 2003 ዓ.ም.

SoundTrack20 መጋቢት 2003 ዓ.ም.

SoundTrack06 መጋቢት 2003 ዓ.ም.

SoundTrack29 ለካቲት 2003 ዓ.ም.

SoundTrack22 ለካቲት 2003 ዓ.ም.

SoundTrack08 ለካቲት 2003 ዓ.ም.

SoundTrack01 ለካቲት 2003 ዓ.ም.