FM LOGO
 
 
Wushatena
መደብ ዉሻጠና
SoundTrack ትዕዝብቲ ምረቃ ሆቴል ኣብ ከተማና እንታይ ይመስል 2ይ ክፋል 22 ሕዳር 2009 ዓ.ም
SoundTrack ትዕዝብቲ ምረቃ ሆቴል ኣብ ከተማና እንታይ ይመስል 15 ሕዳር 2009 ዓ.ም
SoundTrack አዋሃህባ ግልጋሎት ደኣንት ብሓለፍቲ ክፍለ ከተማታት ዝተውሃበ ምላሽ 08 ሕዳር 2009 ዓ.ም
SoundTrack ኣብ ኣወሃህባ ግልጋሎት ደኣንት እንታይ ይመስል 01ሕዳር 2009 ዓ.ም
SoundTrack ኣብ ኣወሃህባ ግልጋሎትአማሓድራ መሬት ካልኣይ ክፋል እንታይ ይመስል 24 ጥቅምቲ 2009 ዓ.ም
SoundTrack ኣብ ኣወሃህባ ግልጋሎትአማሓድራ መሬት እንታይ ይመስል 17 ጥቅምቲ 2009 ዓ.ም
SoundTrack ኣብ ኣታኣካክባ እቶት ኣብ ክፍለ ከተማ ዓይደር እንታይ ይመስል 23 ሕዳር 2008 ዓ.ም
SoundTrack ኣብ ኣዋሃህባ ኣገልግሎት ኣብያተፅሕፈት ልምዓት እቶት ክፍላተ ከተማና እንታይ ይመስል 09 ሕዳር 2008 ዓ.ም
SoundTrack ኣብ ምርግጋፅ ፅሬት ትምህርቲ ከተማ መቐለ ዘለዉ ፀገማትን ኣወንታታትን ዝተገበረ ዘተ 02 ሕዳር 2008 ዓ.ም
SoundTrack መሰልጠኒ ትካላት ሞያን ቴክኒክን ዘድሀበ ዘተ 18 ጥቅምቲ 2008 ዓ.ም
SoundTrack ምስ ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ አይተ ኣባይ ወልዱዝተኻየደ ዘተ 11 ጥቅምቲ 2008 ዓ.ም
SoundTrack ምስ ወሃብቲ ግልጋሎት ማሕበራት ታክሲ ዝተገበረ ቃለ መሕትት 04 ጥቅምቲ 2008 ዓ.ም
SoundTrack ኣብ ጉዳይ ግልጋሎት ትራንስፖርት ከተማና ምላሽ ዝሃቡ አይተ መሓሪ ገ/ሂወት ምስ አይተ ሃ/ማርያም ደበሳይ 27 መስከረም 2008 ዓ.ም
SoundTrack ኣብ ጉዳይ ግልጋሎት ትራንስፖርት ከተማና እንታይ ይመስል ምስ ህዝቢ ዝተካየደ ዘተ 20 መስከረም 2008 ዓ.ም
SoundTrack ኣብ ኣታሕዛን ምሕደራን ንብረት ህዝብን መንግስትን ኣድሂቡ ዝተካየደ ዘተ 06 መስከረም 2008 ዓ.ም
SoundTrack መሰረታዊ ግልጋሎታት ዘድሀበ ምስ ዝምልከቶም ዝተገበረ ቃለ መሕትት 05 ጳጉሜን 2007 ዓ.ም
SoundTrack ኣጠቃቕማን ኣታሓሕዛን ንብረት ህዝብን መንግስቲ እንታይ ንመስል 28 ነሓሰ 2007 ዓ.ም
SoundTrack ምስ ክቡር አይተ በየነ መክሩ መበል 12 ውድባዊ ጉባኤ አመልኪቱ ዝሃብዎ ቃለ መሕትት 07 ነሓሰ 2007 ዓ.ም